“GULF” คว้าหุ้นยั่งยืนจาก ตลท. ต่อเนื่อง 4 ปีติด

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“GULF” คว้าหุ้นยั่งยืนจาก ตลท. ต่อเนื่อง 4 ปีติด พร้อมตั้งเป้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 30% ในปี 2573

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สะท้อนถึงการที่ GULF ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

ในฐานะบริษัทมหาชน GULF ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดยกัลฟ์มีกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวที่จะเน้นการลงทุนให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของ GULF ภายในปี 2573

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยผลิต (carbon intensity) ให้ได้ 25% ภายในปีเดียวกัน โดย GULF จะยังคงมุ่งบริหารงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก ขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กันไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) นั้น บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมการตอบแบบประเมินความยั่งยืนรวม 20 หมวด ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

โดยบริษัทที่่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี

 

170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า การใช้น้ำ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น

 

รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน